Консервативні діалоги / The Conservative Dialogues

Львів 8 червня 2024 р. / Lviv, June 8, 2024

The Conservative Dialogues are meetings of Ukrainian activists from civil society, politics, culture, church, education, science, business and the media.

The purpose of the meetings is to help Ukrainian conservatives better understand the current challenges in contemporary social and political life.

The Conservative Dialogues are non-partisan and provide a unique opportunity to establish business relationships and cooperation across the conservative spectrum.

Objectives:

 • - creation of a common space for meetings and search for unity with Ukrainian and foreign conservative thinkers;
 • - a clear formulation of the modern Ukrainian conservative values platform with further theoretical development and its practical application.

Topics of the meeting:

 • The war in Ukraine;
 • Conservative vision of Ukraine: value system - its balance and hierarchy
 • Geopolitical future of Ukraine;
 • International cooperation with conservative parties and organisations – current challenges, vision and common interests;
 • Freedom as a culture of duty and responsibility;
 • Res Publica as securing equal opportunities for citizens in decision-making and implementation of the rules of common life;
 • Citizenship as a dynamic participation in public affairs;
 • Reproduction of the social structure of society and the process of forming elites;
 • The role of the family in its social functions and social subjectivity;
 • Demographic policy;
 • Education, science, culture - their value load and essence, weight and significance in social and historical processes.

The Conservative Dialogues will be held on a regular basis - monthly in each region of Ukraine by turns.

They will discuss certain aspects of conservative ideology and its impact on technology, environment, identity, family relations, civil society, and its legal and moral and ethical foundations.

View the document

 

«Консервативні діалоги» – це зустрічі українських діячів громадянського суспільства, політики, культури, церкви, освіти, науки, бізнесу та засобів масової інформації.

Метою зустрічей є допомога українським консерваторам у кращому розумінні поточних викликів у сучасному суспільно-політичному житті.

«Консервативні діалоги» мають позапартійний характер і є унікальною можливістю для налагодження ділових стосунків та співпраці в консервативному спектрі.

Цілі:

 • створення спільного простору для зустрічей та пошуку єдності з українськими та закордонними консервативними діячами;
 • чітке формулювання сучасної української консервативної ціннісної платформи з подальшою теоретичною розробкою та її практичним застосуванням.

Теми зустрічі:

 • Війна в Україні;
 • Консервативне бачення України: ціннісна система - її баланс та ієрархія
 • Геополітичне майбутнє України;
 • Міжнародна співпраця з консервативними партіями та організаціями – поточні виклики, бачення та спільні інтереси;
 • Свобода як культура обов'язку та відповідальності;
 • Res Publica як забезпечення громадянам рівних можливостей у прийнятті рішень та проведенні в життя правил спільного життя;
 • Громадянство, як динамічна участь в державних справах;
 • Відтворення соціальної структури суспільства та процес формування еліт;
 • Роль сім'ї та родини в їхніх соціальних функціях та громадській суб'єктності;
 • Демографічна політика;
 • Освіта, наука, культура - їх ціннісна навантаженість та сенс, вага і значення в суспільно-історичних процесах.

«Консервативні діалоги» відбуватимуться на постійній основі – щомісяця в кожному регіоні України по черзі.

На них обговорюватимуться аспекти консервативної ідеології та її вплив на технології, екологію, ідентичність, сімейні відносини, громадянське суспільство, його правові та морально-етичні засади.

Переглянути документ